Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Приет е план за ползване на дивеча през 2021 година

Приет е план за ползване на дивеча през 2021 година

Лов­ният съвет към Изпъл­нител­ната аген­ция по горите е приел План за пол­з­ване на дивеча през нас­тоящия ловен сезон за дър­жав­ните лов­нос­топан­ски райони и районите, предос­тавени на лов­ните дружини, инфор­мират от земедел­с­кото минис­тер­с­тво.

Нап­равен е анализ на дан­ните за чис­леността на дивата свиня в национален мащаб. Вслед­с­т­вие на отс­т­рела и смър­т­ността от заболяването Африкан­ска чума по свинете, налага необ­ходимостта от пред­п­риемане на стратегически мерки по отношение управ­лението на запасите на този вид дивеч в бъдеще.

След дис­кусии членовете на лов­ния съвет са взели решение за национално съвещание, на което да обсъдят проб­лемите и да се раз­г­леда със­тоянието и управ­лението на дивата свиня.

Гласувано бе решение за изменение на заповедта на минис­търа на земеделието, храните и горите. Сед­мич­ните ловни излети при групов лов на дива свиня се намаляват от три на два, съг­ласно Закона за лова и опаз­ване на дивеча.

Съветът е решил да бъдат изг­радени капани за благороден елен в района на Попово с цел бъдещото раз­сел­ване на вида в части от страната, където е намаляла чис­леността му. Ще бъде сфор­мирана работна група, която да раз­г­лежда бъдещото раз­сел­ване на едрия дивеч.

Отчитането на отс­т­рела на дивеча, както и планирането на пол­з­ването да стане елек­т­ронно. Пред­ложението e било обсъдено на форум, съоб­щават инициаторите от Изпъл­нител­ната аген­ция по горите (ИАГ).

Дигитализацията ще изс­ветли лов­ната дей­ност, което ще доведе до решаване на множес­тво проб­леми, свър­зани с работата на лов­ните стопан­с­т­вата и всички, стопанис­ващи дивеча.

“Целта ни е лицата на професионалис­тите както в гор­с­ката, така и в лов­ната дей­ност да станат пуб­лични и да бъдат мул­тип­лицирани като доб­рия пример в районите, където има проб­леми“, е заявил д-р инж. Алек­сан­дър Дун­чев, изпъл­нителен дирек­тор на ИАГ.

Екс­пер­тите са обсъдили също темата за дос­тъп на всички заин­тересовани страни до гор­с­ките територии, управ­лявани от дър­жав­ните ловни стопан­с­тва. Да бъдат изгот­вени ясни и строги критерии, които да са в основата на издаването на ограничения за дос­тъп, смятат екс­пер­тите.

До 20 юли 2021 г. ще продъл­жат изпитите за придобиване на право на лов, съг­ласно Закона за лова и опаз­ване на дивеча, съоб­щават от Изпъл­нител­ната аген­ция по горите. Повече от 5 000 са кандидат-ловците след завър­шен курс на обучение и прак­тическа под­готовка. Правото на ловуване се упраж­нява от ловци, които притежават член­ска карта и билет за лов, заверени за съот­вет­ната кален­дарна година, както и раз­решително за лов.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Свят

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая н…

Прочети още:

Loading...